Aktuality

10.03.2017
Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Pozvánka na valnou hromadu společnosti
YANNICK a.s.
identifikační číslo: 268 48 449
se sídlem Šenov u Nového Jičína, Dukelská 76, PSČ 742 42,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3139
 (dále jen „společnost“)

Představenstvo společnosti YANNICK a.s. v souladu s ustanovením § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) svolává řádnou valnou hromadu této společnosti a oznamuje s tím spojené následující údaje:

Termín konání valné hromady:
- 20.4.2017 od 14,00 hodin
 
Místo konání valné hromady:
- Notářská kancelář Mgr. Svatavy Trčkové, 
Nový Jičín, Štefánikova 2086/12, PSČ 741 01
Program valné hromady:
1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

2) Volba orgánů valné hromady.

3) Rozhodnutí o změně stanov a podřízení se zákonu  č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)  jako celku.
Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o tom, že se společnost YANNICK a.s. podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon          o obchodních korporacích) jako celku a zároveň schvaluje úplné znění stanov společnosti, kterými se nahrazují původní stanovy společnosti.

Zdůvodnění: Společnost se rozhodla, že změní stanovy v souladu se zákonem                          o obchodních  korporacích a současně se tomuto zákonu podřídí. Návrh stanov je přílohou této pozvánky.

4) Odvolání členů představenstva.
Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce členů představenstva Ing. Vladimíra Jeřábka, Ing. Pavla Tomčalu a Marie Zhasilová
Zdůvodnění: Valná hromada odvolává z funkce členy představenstva, když se blíží konec jejich funkčního období.

5) Volba členů představenstva, případně hlasování o případném nesouhlasu dle ust. § 442 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Uvedení upozornění ve smyslu ust. § 442 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích):
Pan Ing. Vladimír Jeřábek výslovně upozorňuje na skutečnost, že je k dnešnímu dni zapsán v obchodním rejstříku jako jednatel společnosti YANNICK – Form s.r.o., IČ: 277 87 761, jako jednatel společnosti YANNICK -Plast s.r.o., IČ:  277 77 294 a jako jednatel společnosti BIOMASS CZ s.r.o. „ v likvidaci“, IČ: 268 20 609.
Pan Ing. Pavel Tomčala výslovně upozorňuje na skutečnost, že je k dnešnímu dni zapsán v obchodním rejstříku jako jednatel společnosti YANNICK -Plast s.r.o., IČ:  277 77 294, jako jednatel společnosti KEELER, s.r.o., IČ: 289 93 586, jako jednatel společnosti DESPILOR REAL, s.r.o., IČ: 248 46 376, jako jednatel společnosti MALLOPUS REAL, s.r.o., IČ: 248 42 150, a jako konkurzní správce společnosti WOJTOŇ KOVEX, spol. s r.o. „v likvidaci“, IČ: 465 77 424.

Návrh usnesení:
Valná hromada volí do funkce členů představenstva společnosti YANNICK a.s. , tyto osoby:
- Ing. Pavel Tomčala, narozený 26.2.1963, bydliště: Ostrava, Bělský les, Zdeňka Chalabaly 3006/3, PSČ 70030,
- Ing. Vladimír Jeřábek, narozený 27.2.1963, bydliště shodné s adresou místa trvalého pobytu: Suchdol nad Odrou, Za nádražím 297, PSČ 742 01,
Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, aby Ing. Vladimír Jeřábek byl nadále jednatelem společnosti YANNICK – Form s.r.o., IČ: 277 87 761, jednatelem společnosti YANNICK -Plast s.r.o. a jednatelem společnosti BIOMASS CZ s.r.o. „ v likvidaci“, IČ: 268 20 609.
Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, aby Ing. Pavel Tomčala byl nadále jednatelem společnosti YANNICK -Plast s.r.o., IČ:  277 77 294, KEELER, s.r.o., IČ: 289 93 586, jednatelem společnosti DESPILOR REAL, s.r.o., IČ: 248 46 376, jednatelem společnosti MALLOPUS REAL, s.r.o., IČ: 248 42 150. Zároveň valná hromada bere na vědomí, že, je pan Ing. Pavel Tomčala konkurzním správcem společnosti WOJTOŇ KOVEX, spol. s r.o. „v likvidaci“, IČ: 465 77 424.

Zdůvodnění: S ohledem na návrh na odvolání všech členů představenstva, se navrhuje volba členů představenstva, přičemž členové pan Ing. Vladimír Jeřábek  a pan Ing. Pavel Tomčala jsou do své funkce opakovaně navrhováni, když s výkonem jejich funkce je společnost spokojena. V souladu s požadavky ust. § 442 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je uvedeno upozornění. Je však možné, že návrh na volbu členů představenstva bude ještě změněn přímo na valné hromadě


6) Odvolání členů dozorčí rady.
Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce členů dozorčí rady Ing. Věru Jeřábkovou a PhDr. Olgu Konvičkovou.
Zdůvodnění: Valná hromada odvolává z funkce člena členů dozorčí rady Ing. Věru Jeřábkovou a PhDr. Olgu Konvičkovou, kterým se blíží konec jejich funkčního období.

7) Volba nových členů dozorčí rady
Návrh usnesení: Valná hromada volí nové členy dozorčí rady.
Zdůvodnění: S ohledem na návrh na odvolání všech členů dozorčí rady, kterým se blíží konec jejich funkčního období, se navrhuje volba členů dozorčí rady. Osoby, které budou navrženy jako noví členové dozorčí rady dosud nejsou známy.

8) Schválení smlouvy o výkonu funkce
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ve smyslu ust. § 59 odst. 2 zákona                              o obchodních korporacích smlouvy o výkonu funkce, které budou uzavřeny s členy představenstva a s členy dozorčí rady.
Zdůvodnění: S ohledem na novou právní úpravu v zákoně o obchodních korporacích je potřeba schválit jiná plnění ve prospěch členů orgánu obchodní korporace ve smyslu ust. § 61 zákona o obchodních korporacích a smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s  členy orgánů společnosti.

9) Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1.8.2015 do 31.7.2016
    Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období

10) Závěr.

Návrh úplného znění stanov je k náhlednutí zdarma v sídle společnosti v období od 17.3.2017 do 20.4.2017 včetně, zároveň je přílohou pozvánky.

V Šenově u Nového Jičíně dne 10.3.2017


……………………………………                                      ……………………………………
Ing. Vladimír Jeřábek                                                           
předseda představenstva                           
společnosti YANNICK a.s.

 Ing. Pavel Tomčala
člen představenstva
společnosti YANNICK a.s.